اعضا هیئت مدیره

 آقای تیمور ناوکی: رئیس هئیت مدیره  - عضو اصلی هئیت مدیره

آقای مجید قشمی: عضو اصلی هیئت مدیره

آقای حسین نژاد حیدری: عضو اصلی هئیت مدیره

خانمپروانه دریابیگی: عضو اصلی هئیت مدیره

 آقایامین اسفندیارپور: عضو اصلی هئیت مدیره

خانم فاطمه محتشمی: عضو علی البدل هیئت مدیره

 

آقای  تیمور ناوکی

 تحصیلات:

لیسانس کشاورزی

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید کهن شهر از سال 1379 تا کنون

رئیس هیئت مدیره اتحادیه از سال 1380تا کنون

کارگزار بیمه روستائیان و عشایر از سال 1384 تا کنون

کارگزار بیمه محصولات کشاورزی (بیمه گر) از سال 85 تا کنون

بیمه گزار شخص ثالث خودرو بیمه نوین

عضو شورای اسلامی روستای کهن شهر از سال 1386 تا کنون

عضو شورای بخش مرکزی شهرستان از سال 1386 تا کنون

عضو هئیت موسس صنف سم فروشان شهرستان سیرجان از سال 1394

مسئول روابط عمومی هیئت ورزش های بومی و محلی شهرستان سیرجان از سال 1386 تا کنون

عضو هیئت مدیره خانه کشاورز 

 

 

 آقای مجید قشمی

تحصیلات

کارشناس ارشد باغبانی

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت قائم سبز از سال 1380 تا کنون

نائب رئیس هیئت مدیره اتحادیه اتحادیه از سال 1386 تا کنون

کارگزار بیمه (بیمه گر) محصولات کشاورزی از سال 1384 تا کنون

کارگزار بیمه نوین (شخص ثالث- بدنه و ....)

کارگزار بیمه روستاییان و عشایر از سال 1384 تا کنون

برگزیده ها:

مدیر عامل نمونه شهرستان در سال1391

 

 

 آقای حسین نژاد حیدری

 تحصیلات:

لیسانس کشاورزی گرایش علوم دامی

سوابق کاری:

مدیر عامل شرکت خیر آباد کفه از سال 1381 تاکنون

کارگزار (بیمه گر) دام شهرستان سیرجان از سال 1387 تا کنون

عنوان بیمه گر نمونه بیمه دام استان کرمان در سال 1394

عضو هئیت مدیره اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان از سال 1393 (2 دوره)

کارگزار بیمه روستاییان،  عشایر و کشاورزان

عضو شورای اسلامی روستایی چاه گز (منطقه قطاربنه)

 

 

 خانم پروانه دریابیگی

تحصیلات:

کارشناس تولید و فرآوری پسته

سوابق کاری:

کارشناس شرکت تعاونی تولید زرع دشت خیرآبادکفه سال های 81-80

کارشناس شرکت تعاونی تولید باغیاران سیرجان سال 1382

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید باغیاران سیرجان از سال 1383 تا کنون

ناظر سازه های گلخانه ای

کارگزار بیمه روستائیان و عشایر از سال 1384 تا کنون

بیمه گزار شخص ثالث خودرو بیمه نوین

بازرس اتحادیه تعاونی های تولید شهرستان سیرجان سال های 95-92

عضو اصلی هئیت مدیره اتحادیه تعاونی های تولید شهرستان سیرجان از سال 1395تا کنون

عضو فعال بسیج نظام مهندسی کشاورزی

  مدیر عامل نمونه درشهرستان  سال های 1388 و 1394

 

 

 

          آقای امین اسفندیارپور

 تحصیلات:

کارشناس باغبانی

سوابق کاری:

سرباز امریه جهاد کشاورزی سیرجان از سال 1391 تا 1393

دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی سیرجان از سال 1392 تا کنون

کارشناس فنی گلخانه های نظام مهندسی شهرستان سیرجان از سال 1392 تا کنون

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید روستایی زرین دشت چاه قلعه از سال 1394 تا کنون

عضو هئیت مدیره اتحادیه تعاونی تولید شهرستان سیرجان از سال 1395

رئیس شورای اسلامی روستای چاه قلعه

مددکار ترویجی منطقه چاه قلعه از سال 1391

                   

 

 خانم فاطمه محتشمی

 تحصیلات:

کارشناس تولیدات گیاهی

سوابق کاری:

کارشناس شرکت تعاونی تولید سیمین دشت قطاربنه سیرجان سال 1380

مدیر عامل شرکت تعاونی تولید سیمین دشت قطاربنه سیرجان از سال 1383 تا کنون

کارگزار بیمه روستائیان و عشایر از سال 1384 تا کنون

کارگزار توزیع و فروش نهاده های کشاورزی

بیمه گزار شخص ثالث خودرو بیمه نوین

بازرس اتحادیه تعاونی های تولید شهرستان سیرجان سال های  95-90

عضو علی البدل هئیت مدیره اتحادیه تعاونی های تولید شهرستان سیرجان از سال 95 تا کنون

عضو فعال بسیج نظام مهندسی کشاورزی

عضو هیئت مدیره انجمن پسته

عضو انجمن خبرگان پسته

مدیر عامل نمونه درشهرستان  سال های 1384 و 1388

 

Template Design:Dima Group